Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ANETA-FOTO.COM

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aneta-foto.com (dále jen „webová stránka“).
1.3. Prodávajícím je fyzická osoba:
Aneta Jungerová
Březinka 24 – Horní Kruty
281 63
IČO: 87012928
Nejsem plátcem DPH
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku
1.4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

IA. FOTOGRAFOVÁNÍ PSŮ

Fotografování psů je vždy v určený den, na kterém se domluví prodávající a klient. V případě špatného počasí se domlouvá náhradní termín.
Předem se neplatí žádná záloha.
Fotografování probíhá v ateliéru, či venku.

Částka je splatná v hotovosti po fotografování, nebo na účet.

Nezávaznou poptávku zájemce zasílá prostřednictvím e-mailu, objednávkového formuláře na stránce či telefonicky. Poté obdrží zájemce další informace.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.aneta-foto.com.

II. Skupinové vzdělávací kurzy

Skupinovým vzdělávacím kurzem se rozumí kurz pro větší počet zájemců v předem stanoveném termínu. Minimální a maximální počet zájemců je stanoven u každého kurzu.

Nezávaznou poptávku zájemce zasílá prostřednictvím e-mailu, objednávkového formuláře na stránce či telefonicky. Poté obdrží zájemce údaje k uhrazení zálohy na zadaný kontaktní email. Místo v kurzu je rezervováno teprve po uhrazení zálohy ve stanovené výši.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.aneta-foto.com. Kupující objednává předmět koupě uhrazením zálohy ve stanovené výši prostřednictvím bankovního převodu. Odeslaná záloha slouží jako objednávka místa ve skupinovém kurzu a je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu – zálohu i doplatek. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup produktů www.aneta-foto.com prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním zálohy.

Záloha na skupinový kurz je v případě zrušení účasti na kurzu či nedostavení se na lekci, nevratná, ale může být převedena na jinou osobu pro tentýž kurz, na který byla uhrazena.

IV. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY

Individuálním vzdělávacím kurzem se rozumí výuka takového charakteru, která probíhá individuální domluvou mezi lektorem a kupujícím a je stanovena v rozsahu a čase vyhovujícím oběma stranám. Účast na individuálním kurzu je možná pro jednu, dvě nebo individuálně domluvený počet osob.

VI. ON-LINE KURZY

On-line kurzy probíhají přes program Skype, kdy probíhá debata, či výuka přes sdílenou obrazovku.
Platba probíhá dle domluvy pře, či po on-line kurzu bankovním převodem.

VII. DÁRKOVÝ POUKAZ – FOTOGRAFOVÁNÍ

Dárkový poukaz je možno objednat emailem, telefonicky, nebo prostřednictvím formuláře. Dárkový poukaz má platnost rok od data zakoupení  – připsání stanovené částky za poukaz na email. Datum splatnosti je vždy uvedeno na konkrétním poukaze.
V případě propadnutí doby platnosti dárkového poukazu na fotografování se může doba platnosti poukazu prodloužit a to o půl roku – 30%, nebo o rok – 50% od data skončení platnosti poukazu podle aktuální ceny za fotografování. Poukaz, který má dobu splatnosti starší více jak dva roky je NEPLATNÝ!

VIII. DÁRKOVÝ POUKAZ – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

Dárkový poukaz je možno objednat emailem, telefonicky, nebo prostřednictvím formuláře. Dárkový poukaz má platnost rok od data zakoupení  – připsání stanovené částky za poukaz na email. Datum splatnosti je vždy uvedeno na konkrétním poukaze.
V případě propadnutí doby platnosti dárkového poukazu na individuální kurz se může doba platnosti poukazu prodloužit a to o půl roku – 1000,-, nebo o rok – 1500,- od data skončení platnosti poukazu. Poukaz, který má dobu splatnosti starší více jak dva roky je NEPLATNÝ!

IX. FORMA PLATBY

Způsoby platby: Bankovním převodem na číslo účtu 2400935146/2010 (Fio banka), nebo způsobem Paypal.

X. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY

Skupinové vzdělávací kurzy

STORNO PODMÍNKY

Místo v kurzu je pro kupujícího rezervováno po uhrazení zálohy ve stanovené výši. Doplatek za kurz musí být připsán na účet prodávajícího nejpozději jeden den před zahájením kurzu.

Záloha na skupinový kurz je v případě zrušení účasti na kurzu či nedostavení se na lekci, nevratná, ale může být převedena na jinou osobu pro tentýž kurz, na který byla uhrazena.
Částka ve výši 50% může být převedena na jakýkoliv další kurz pořádaný do roka od konání kurzu, na který se kupující nedostavil Prodejce nicméně není povinen nové kurzy vypsat.

V případě uhrazení doplatku a následném zrušení účasti na kurzu do 24 hodin před začátkem kurzu je doplatek vrácen v plné výši. V případě zrušení kurzu později než 24 hodin před začátkem kurzu je doplatek nevratný. Kupující se může kdykoliv do kurzu vrátit a dokončit jej (platí pro dlouhodobé kurzy), případně za sebe poslat jinou osobu.

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA LEKCI A NÁHRADY

Skupinový kurz je chápán jako celek, a proto při neúčasti na lekci nevzniká kupujícímu právo na vrácení poměrné části platby. Kupující má právo po domluvě s lektorem za sebe poslat jinou osobu anebo má právo si zmeškanou lekci nahradit formou individuální výuky, kde doplatí rozdíl v ceně za individuální kurz..

Individuální vzdělávací kurzy

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA LEKCI A NÁHRADY

Pokud kupující zruší účast na individuální lekci více jak 24 hodin předem, domluví se další vyhovující termín.

Pokud kupující zruší účast na lekci méně než 24 a více než 1 hodinu předem, nemá nárok na náhradu či vrácení peněz za tuto lekci, pokud již byla lekce uhrazena, ale může si tyto prostředky převést na další domluvenou lekci anebo za sebe poslat jinou osobu.

Pokud kupující zruší lekci méně než 1 hodinu před dohodnutým termínem nebo se na lekci nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na náhradní termín za tuto lekci, pokud již byla lekce uhrazena.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje zadávané v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
Tyto údaje a údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31.9.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.aneta-foto.com, popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si  právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.aneta-foto.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.